Raport financiar

Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica

Raportul Comisiei de Cenzori
la data de 31.12.2017


Subsemnatele, Nicoleta Liță, expert contabil, legitimată CECCAR având carnet numarul 20839, Lucia Cărbune și Corina Bocșan, în calitate de cenzori ale Asociației „Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică”, prezentăm în continuare Raportul Comisiei de Cenzori, întocmit în conformitate cu legislația privind persoanele juridice fără scop patrimonial.

Am procedat la verificarea situațiilor financiare întocmite cu respectarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/24.12.1991 republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi a Ordinului nr. 1969 din 09 noiembrie 2007, privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

În anul 2017 Asociația „Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică”, a desfașurat activități profesionale, a realizat încasări, plăţi și plasamente prin conturile deschise la  bănci, dar și încasări și plăţi prin casieria proprie.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform Ordinului nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,  cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii asociației.

La sfârșitul exercițiului financiar 2017 Asociația „Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică” a înregistrat urmatoarele rezultate financiare:

Nr.crt INDICATORI VALOARE
 1  Venituri din activități fără scop patrimonial  443.197
 2  Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial  130.442
 3  Rezultatul activităților fără scop patrimonial - excedent  312.755


Patrimoniul asociației la 31.12.2017 este format din:

Nr.crt INDICATORI VALOARE
 1  Imobilizari necorporale(cheltuieli de constituire)  0
 2  Imobilizari corporale  0
 3  Active circulante totale  645.518
 4  Datorii  0
 5  Capitaluri(1+2-3)  645.518


Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat, pe baza de sondaj, prin analiza și verificarea documentelor justificative.

Rulajele din conturi au fost reflectate corect în balanțele de verificare lunare, operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă, având la bază documente justificative.

Verificarea prin sondaj, efectuată de cenzori, nu a surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

Ca urmare, certificăm prin prezentul raport ca situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017, sunt conforme cu prevederile legale și statutare.

                                    București, 26.03.2018

Cenzori:

Liță Nicoleta – expert contabil

Lucia Cărbune - membru

Corina Bocșan - membru