Membri SRAIC

Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica

STATUTUL ACTUALIZAT AL SOCIETATII ROMANE DE ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA

Avand in vedere modificarile intervenite in cadrul Statutului SRAIC, in considerarea celor prevazute prin Hotararea Adunarii Generale Extrardinare a Asociatilor din data de 19-22.02.2021 si avand in vedere dispozitiile art. 21 alin. 1 lit. F din OG 26/200 privind asociatiile si fundatiile, s-a hotarat redactarea unui Statut actualizat al societatii SRAIC., dupa cum urmeaza

CAPITOLUL I - DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIU. DURATA

Art.1: Denumirea asociaţiei este: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.2: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este persoana juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, neguvernamentală şi nonprofit, care işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română şi prezentul Statut.

SOCIETATEA ROMÂNA DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ a dobândit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească nr. 1775/PJ/1990.

Art.3: Sediul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este în Str.Ionel Perlea, nr.10, sector 1, Bucureşti.

Art.4: Durata de funcţionare a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este nelimitată.

CAPITOLUL II - SCOP. OBIECTIVE

Art.5: Scopul constituirii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul specialităţii din Alergologie şi Imunologie Clinică, precum şi pentru alţi specialişti ale căror preocupări au legatură cu această specialitate medicală, pentru:

a) poziţionarea prioritară a afecțiunilor și specialității de alergologie și imunologie clinică;
b) promovarea progreselor referitoare la recunoașterea și curriculumul specialității;
c) evaluarea și diseminarea de informații științifice;
d) încurajarea și asigurarea educației medicale continue ca lider de excelență în domeniu;
e) încheierea de colaborări și parteneriate pentru sustenabilitate;
f) promovarea asistenței medicale de calitate în acest domeniu, deseori cu abordări interdisciplinare;
g) cooperarea cu alte organizații relevante și funcționarea ca organism științific de referință pentru alte organizații științifice, de sănătate și de politică sanitară.

Art.6: Pentru realizarea acestor scopuri prezentate la art. 5, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ îşi propune următoarele obiective:

a) Organizarea de manifestări științifice periodice (conferințe anuale, inclusiv în parteneriat cu societăţi sau asociaţii de profil, congres al societăţii o dată la 4 ani), de editare a publicației proprii (Revista Alergologia), cu apariție regulată, la care membrii societății să contribuie cu opinii, date recente și rezultate ale activității clinice sau de cercetare, de sprijin în pregătirea medicală de actualitate pentru membrii săi, stimularea prin premii sau distincții și sprijin pentru participare la manifestări științifice, în special pentru tinerii rezidenți și specialiști, precum și continuarea strategiei de comunicare colaborativă.
b) Cooperarea cu organismele profesional-științifice de elită, europene și internaționale, din care SRAIC face parte, și anume EAACI și WAO. Academia Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică are un rol aparte în susținerea SRAIC, prin suportul comitetului executiv al EAACI și platforma comitetului societăților naționale. SRAIC va fi implicată în provocările pe care le are specialitatea la nivel european, particularitățile referitoare la managementul afecțiunilor imunoalergice și activități de lobbying.
c) Aplicarea unui Cod de Etică al SRAIC, care să fie în deplină concordanță cu codul de etică al EAACI, cu standarde de funcționare, transparență în relațiile din interiorul asociației și cu industria farmaceutică, declarația de interese personale şi conflicte de interese în conformitate cu reglementările în vigoare la nivel național și european.
d) Stategie de comunicare modernă a SRAIC prin rețele sociale pe Internet, pentru interacțiune, distribuire și descoperire de conținut informațional profesional; programe educaționale și știintifice, inclusiv platforme online pentru comunicare și educație medicală; parteneriate științifice stabile, inclusiv colaborări pentru manifestări ştiinţifice și educaționale, cu alte asociații medicale profesionale naționale.
e) Grupuri de interes (GdI), ca unități structurale în cadrul SRAIC care să faciliteze activități specifice pentru diverse arii de interes din domeniul specialității și comunicare optimă a asociației cu membrii care fac parte din comisiile consultative ale Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România, prin Grupuri de comunicare (GdC) ale SRAIC cu organismele guvernamentale, respectiv neguvernamentale.
f) Colaborarea strategică a SRAIC și comunicarea cu comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România vor fi în conformitate cu cadrul legislativ actual din domeniul sanitar, cu implicarea activă, ca asociație profesională cu rol de lider de referință în domeniul alergologiei și imunologiei clinice, în problemele majore sau de interes național din sfera sa de competență, participarea la procesul de guvernanță clinică, de îmbunătățire continuă a calității asistenței medicale de specialitate, elaborări, evaluări sau opinii competente referitoare la dezvoltarea profesională a medicilor și standardele de calitate, inclusiv ghiduri și protocoale de practică medicală.
g) Colaborarea cu catedrele de specialitate, precum şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru strategia de formare în specialitate, în acord cu normele din Uniunea Europeană si internaţionale.
h) Relaţii cu societăţi ştiinţifice similare din străinătate şi afilierea, după caz, la organisme internaţionale care grupează asemenea societăţi.

CAPITOLUL III - MEMBRII SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art.7: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ cuprinde următoarele categorii de membri:

Membrii activi: acei membri ai SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: are achitata contributia pe anul in curs si are completat formularul anual individual.
Membrii asociaţi: specialişti din alte domenii care aderă la statutul societătii, care plătesc de asemenea cotizaţie anuala de membru, dar nu pot fi reprezentativi pentru societate
Membrii de onoare: personalităţi în domeniu care au influenţat/influenţează destinele SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ, precum si presedintele consiliului director, pe perioada mandatului precum si ulterior, pe toata perioada activarii in cadrul SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ
Orice membru poate consulta statutul, având obligaţia de a-l respecta.
Adeziunea la societate se face prin cerere individuală scrisă, adresată consiliului director, urmând ca acesta să confirme adeziunea.
Cotizaţia platita de membrii activi si asociati va cuprinde şi sumele aferente taxelor datorate ca membru la World Allergy Organization (Organizaţia Mondială a Alergiei).”

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE. RETRAGEREA DIN SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art 8: Membri SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi drepturile lor

Orice membru activ si de onoare au urmatoarele drepturi:
a) De a fi propus, votat şi ales în organismele de conducere a societăţii.
b) De vot in cadrul SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ
c) De a se implica activ în activităţile SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
d) De a fi desemnat de către adunarea generală sau coonsiliul director ca persoană reprezentativă a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ în relaţiile cu alte societăţi/asociaţii
Membri asociaţi au dreptul să participe la realizarea programelor ştiinţifice şi educaţionale iniţiate de societate, nu pot vota si nu pot fi alesi.
Membrii de onoare sunt numiti la propunerea preşedintelui consiliului director sau membrilor consiliului director al SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ cu votul a 30% din membrii activi si de onoare.

Art 9: Membrii SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ au următoarele obligaţii:

a) Să respecte statutul societăţii, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale acesteia;
b) Să plătească cotizaţia anuală;
c) Sa completeze formularul anual individual
d) Să activeze pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
e) Să îndeplinească obligaţiile care vor fi stabilite prin hotărârile adunării generale;
f) Să apere interesele asociaţiei şi să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi străinătate;
g) Să sesizeze conducerii asociaţiei orice abatere de la principiile profesiei şi specialităţii a membrilor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.10: Cotizaţiile (de membru al asociaţiei şi de membru al societăţilor la care SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este afiliată)

a) Cotizaţiile se plătesc anual, pentru anul în curs; cotizaţia anuală include şi abonamentul la publicaţia oficială a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
b) Membrii care nu-şi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei pana la 31.03 ale anului in curs sunt suspendati temporar din asociaţie prin decizia consiliului director, iar daca nu isi indeplinesc obligatia de plata mai mult de 36 de luni consecutive vor fi exclusi.
c) Cuantumul cotizaţiilor anuale este stabilit de consiliul director cu ocazia elaborării şi aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi se comunică membrilor în publicaţia de specialitate şi pe site-ul www.sraic.eu
d) Cotizaţiile se pot actualiza în funcţie de necesităţile financiare de susţinere a obiectivelor societăţii;
e) Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale.

Art.11: Retragerea şi pierderea calităţii de membru al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

a) Un membru activ, ca şi un membru asociat se poate retrage din societate prin cerere scrisă de retragere adresată consiliului director, care ia act de retragere.
b) Un membru activ poate renunţa la exercitarea unei funcţii de conducere sau de reprezentare prin cerere scrisă adresată preşedintelui asociaţiei care ia act de retragere şi numeşte un alt membru care să preia atribuţiile funcţiei până la organizarea următoarelor alegeri.
c) Pierderea calităţii de membru activ/asociat are loc în urmatoarele situaţii:
(i) Neplata cotizaţiei anuale timp de 3 ani;
(ii) Deces
(iii) Excludere; consiliul director poate decide cu majoritate simpla excluderea sau suspendarea unui membru pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea prevederilor Statutului.
(iv) Demisie
d) Redobandirea calităţii de membru al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ poate avea loc la propunerea consiliului director, cu aprobarea Preşedintelui; Pentru redobandirea calitatii de membru este necesara plata cotizatiei pe anul in curs in care se face cererea de redobandire
e) Evidenţa membrilor activi, afiliaţi, de onoare este păstrată intr-o evidenţă anuală.

Art.12: Potrivit art. 20 din Ordonanţa 26/2000 cu privire la asociaţii, fundaţii, organizarea şi funcţionarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se realizează prin adunarea generală, consiliul director şi cenzorul sau după caz, comisia de cenzori.

Durata unui mandat in structurile de conducere a SOCIETATII ROMANE DE ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA este de 2 ani. Adunarea generala convocata cu scopul alegerii membrilor consiliului director putandu-se organiza o data cu conferinta nationala/congresul asociatiei; o persoana nu poate indeplini mai mult de 2(doua) mandate consecutive, pentru aceeasi functie.

Art.13: Adunarea generală este formată din toţi membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art.14: Adunarea generală se întruneşte o dată pe an (adunarea ordinară) şi ori de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa (adunări extraordinare). Adunarea generală ordinară se organizează cu ocazia conferinţelor sau a congreselor societăţii, anunţate prin email sau pe siteul web al societăţii.

Votul in cadrul AGA se face direct, de catre membrii prezenti fizic sau online (prin intermediul platformelor electronice puse la dispozitie de SRAIC) sau prin reprezentant desemnat prin imputernicire speciala notariala.
Accesul fizic sau online si/sau votul prin corespondenta al membrilor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ pot fi reprezentati prin reprezentant desemnat, pe baza de Imputernicire speciala notariala.
Reprezentantii membrilor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala notariala semnata de catre membrul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.
Imputernicirea speciala notariala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru membrul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ, unul pentru reprezentant si unul pentru SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ) si va cuprinde instructiunile speciale de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi: pentru sau abtinere sau impotriva.
Verificarea si validarea imputernicirilor speciale notariale depuse la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se va face de catre membrii Secretariatului, desemnati conform legii, acestia urmand a pastra confidentialitatea instructiunilor de vot, pana la momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de membrii prezenti sau de reprezentantii membrilor care participa la AGA.
Imputernicirea speciala notariala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost acordata de catre membrul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.
Imputernicirea speciala notariala va fi depusa odata cu semnarea formularului de prezenta anterior inceperii AGA.”

Art.15: Adunarea generală este valabil constituită în prezenţa fizica sau online a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii activi şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi de dizolvare a consiliului director, care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii acesteia. În caz de balotaj, votul Preşedintelui este hotărâtor.

Dacă adunarea generală nu a avut cvorumul necesar pentru a fi legal constituită, preşedintele convoacă o nouă adunare generală care va putea decide în problemele de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii, sunt obligatorii pentru toţi membrii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ chiar şi pentru cei absenţi la şedintă sau care au votat împotrivă.
Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru destinat acestui scop. Art.16: Atribuţiile adunării generale sunt:
a) Dezbate şi aprobă statutul şi actul constitutiv al societăţii, modificările şi completările acestora;
b) Dezbate şi aprobă bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
c) Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director;
d) Aprobă strategia şi obiectivele noi ale asociaţiei pentru perioada următoare;
e) Alege şi revocă membrii consiliului director şi ai cenzorului (comisiei de cenzori);
f) Aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor luate de consiliul director;
g) Alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.”

Art.17: Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale, conduce şi coordonează activitatea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Componenţa consiliului director este următoarea: Presedinte, Fost-presedinte, 3 vicepresedinti, secretar general, coordonator grupuri de lucru
O persoană poate deţine aceeaşi funcţie în consiliul director cel mult două mandate consecutive, un mandat având durata de 2 (doi) ani.
Consiliul director se întruneşte de câte ori este necesar, la solicitarea scrisă a oricăruia dintre membrii săi, a cenzorului sau, dupa caz, comisiei de cenzori şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi.
Consiliul director nu se poate întruni în absenţa Preşedintelui sau a locţiitorului desemnat.
Ȋn cazul ȋn care ȋnceteaza calitatea de membru al consiliului director al unuia dintre membrii sai, vor fi repartizate responsabilitatile sale pȃna la organizarea cȃt mai rapida de noi alegeri.
In situatia in care fostul presedinte candideaza pentru un al doilea mandat, permis de statut si castiga din nou functia de presedinte, pentru mentinerea numarului impar de voturi in biroul de conducere s-a decis ca pozitia de fost presedinte sa fie anulata pentru mandatul respectiv si coordonatorul grupurilor de lucru sa nu voteze
Alegerile pentru functiile din cadrul consiliului director trebuie sa fie anuntate pe site-ul SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂcu depunere de candidatura pe pozitia din structura consiliului director pentru care se candideaza. Propunerea de candidatura consta intr-o scrisoare de intentie si CV-ul persoanei. Documentele amintite trebuie depuse cu minim 3 luni anterior si cu maxim 6 luni inainte de Adunarea generala ce se va constitui pentru alegeri. Validarea candidaturilor va fi facuta de catre Consiliul Director al SOCIETATII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ”

Art.18: Consiliul director are urmatoarele atribuţii:

a) Elaborează strategia de dezvoltare şi obiectivele societăţii, pe care le supune aprobării adunării generale;
b) Întocmeşte şi prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru următorul an precum şi proiectul programelor asociaţiei;
c) Execută bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) Numeşte cenzorul asociaţiei la propunerea preşedintelui;
e) Aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
f) Aprobă schimbarea sediului SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
g) Analizează modul de apariţie a publicaţiilor asociaţiei şi ia măsuri pentru îmbunatăţirea acestora;
h) Soluţionează plângerile membrilor asociaţiei ; decide asupra pierderii calităţii de membru al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
i) Aprobă asocierea/ afilierea sau colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare;
j) Hotărăşte locul, data, tematica, modul de desfăşurare şi durata congreselor şi altor forme de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională, precum şi cheltuielile aferente acestora;
k) Aprobă colectivul de organizare şi desfăşurare a congreselor sau a altor manifestări ştiinţifice naţionale, precum şi numele invitaţilor străini;
l) Analizează cazurile de prejudiciere a patrimoniului SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi propune sau ia măsuri corespunzătoare;
m) Elaborează şi propune planuri de activităţi;
n) Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în statut sau hotărâte de adunarea generală.

Art. 19: Preşedintele conduce administrativ asociaţia.

Preşedintele consiliului director reprezintă SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ în relaţiile cu oficialităţile medicale ştiinţifice şi social-politice, precum şi cu terţii.
Preşedintele este ales de către adunarea generală şi prezidează întrunirile SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.
Preşedintele sau vicepreşedintele desemnat, pot să reprezinte asociaţia din punct de vedere juridic sau în faţa autorităţilor.

Art. 20: Preşedintele are următoarele atribuţii principale:

a) Convoacă şi conduce lucrările consiliului director;
b) Coordonează şi conduce activitatea curentă a asociaţiei şi propune spre aprobare consiliului director problemele de competenţa acestuia;
c) Aprobă, împreuna cu vicepreşedintele executiv, cheltuielile curente ale asociaţiei, între două sesiuni ale consiliului director;
d) Pregăteşte, împreună cu secretarul general, reuniunile consiliului director şi ale adunării generale;
e) Informează consiliul director despre activitatea desfăşurată între două întruniri ale acestuia;
f) Alege redactorul revistei SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi aprobă componenţa boardului ştiinţific al revistei;
g) Încheie în numele societăţii contracte de consultanţă fiscală, juridică, PR, organizatorice şi alte servicii care asigură realizarea obiectivelor asociaţiei;
h) În absenţa sa, desemnează un locţiitor din rândul membrilor consiliului director.

Art. 21: Vicepreşedinţii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ conlucrează direct cu Preşedintele pentru rezolvarea problemelor curente.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are 3 (trei) vicepreşedinţi.

Art. 22: Vicepreşedinţii SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ au următoarele atribuţii:

a) Răspund de realizarea obiectivelor menţionate la art. 6, din prezentul statut;
b) Coordonează activitatea grupurilor de interes ca grupuri de lucru ale asociaţiei, pe zona arondată.

Art.23: Secretarul general al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are următoarele atribuţii:

a) Rezolvă problemele administrative curente ale SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ împreună cu preşedintele, cu suportul consultanţilor angajaţi;
b) Pregăteşte întrunirile comitetului director şi adunării generale ale societăţii, răspunde de arhivarea documentelor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ şi de evidenţa membrilor, coordonează comunicarea între membrii societăţii, precum şi acţiunile consiliului director, cu suportul consultanţilor angajaţi.

Art. 24: Editorul şef al revistei SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ împreună cu consiliul director şi coordonatorii grupurilor de interes sunt responsabili de Revista SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art. 25: Membrii consiliului director au următoarele atribuţii generale:

a) Participă la realizarea obiectivelor SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ;
b) Coordonează activitatea grupurilor de lucru si de comunicare.

Art. 26: Controlul financiar intern al SRAIC este asigurat de o comisie de cenzori formata din 3 persoane din care una este expert contabil sau contabil autorizat. Comisia este aleasa pentru un mandat de 4 (patru) ani; putand fi prelungit, la propunerea presedintelui pentru inca 4 (patru) ani.

Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

Art. 27: Comisia de Cenzori supravegheaza intreaga gestiune a SRAIC, intocmirea bilanturilor contabile in conformitate cu prevederile legale in vigoare si modul de efectuare a evaluarii patrimoniului.

Art. 28: Comisia de Cenzori intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale si are dreptul de a participa la reuniunile consiliului director fara drept de vot; Comisia de Cenzori este raspunzatoare de raportarile fiscale ale SRAIC, in conformitate cu legea.

Art. 29: Componenta Comisiei de Cenzori este urmatoarea:

• Bocsan Ioana Corina, (membru SRAIC), domiciliata in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, str. Alexandru Vlahuta, bl. Lama C, ap. 55, identificata cu CI seria KX, nr. 971214, avand CNP 2750617120689;
• Carbune Lucia (membru SRAIC), domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 1, str. Albac nr 7-9, ap 5, identificata cu CI seria RD, nr. 580941, avand CNP 2531213400254;
• Lita Nicoleta (expert contabil), domiciliata in Mun. Bucuresti, sector 6, str. Cupolei, nr. 4-8, bl. 102, sc. 1, et. 5, ap. 23, identificata cu CI seria RT, nr. 800330, avand CNP 2751012341698.

CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art. 30: Patrimoniul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este constituit din:

a) Contribuţiile iniţiale ale membrilor;
b) Cotizaţiile membrilor;
c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
d) Donaţii, sponsorizări sau legate;
e) Subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
f) Fonduri rezultate din contracte de cercetare;
g) Granturi obţinute de la organisme internaţionale, instituţii private sau de stat româneşti şi/sau străine;
h) Alte venituri prevăzute de lege.

Art. 31: Patrimoniul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ este de 6.000 lei numerar şi se încadrează în prevederile art. 6 aliniatul 2 litera f din OG 26/2000 modificată şi completată cu OG 37/2003.

CAPITOLUL VII - PUBLICAŢII PRINT ŞI ONLINE

Art. 32: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are publicaţie proprie (print şi online): Revista Alergologia, în limba engleză şi română, cu Editor Şef şi comitet de redacţie, şi difuzează buletin informativ/ newsletter. Revista Alergologia publică editoriale, articole review, articole originale şi comunicări, materiale de conştientizare şi educaţionale, noutăţi şi perspective, rezumate ale prezentărilor de la manifestări ştiinţifice şi servicii pentru membrii societăţii şi cititori.

Art. 33: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are website propriu şi, după caz, conturi pe reţele de socializare şi microblogging.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Art. 34: Orice modificare a prezentului Statut trebuie aprobată în Adunarea Generală conform art. 17 al statutului.

CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE

Art. 35: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se dizolvă:

a) De drept;
b) Prin hotărârea Judecatoriei competente;
c) Prin hotărârea adunării generale a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art. 36: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se dizolvă de drept prin:

a) Imposibilitatea constituirii adunării generale în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de 24 de luni de la data când, potrivit statutului, trebuia constituită;
b) Reducerea numărului de membri sub limita legala de trei, timp de trei luni de la crearea situaţiei.

Art. 37: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) Când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite;
b) Când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite;
c) Când SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) Când SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ a devenit insolvabilă.

Art. 38: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, care numeşte şi lichidatorii. În termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, procesul verbal în forma autentică se depune la Judecătorie în a cărei raza işi are sediul SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ.

Art. 39: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ are logo/emblema şi stampilă proprii.

Art. 40: Dispoziţiile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare (OG 26/2000 modificată şi completată) cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.